Szukaj: punkty od do

Regulamin programu “Europunkty.pl”

1. Celem programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania cennych nagród w wyniku robienia zakupów w punktach oznaczonych znakiem programu “Europunkty.pl”.
2. Organizatorem programu jest firma
Graffmark sp. z o.o.,
ul. Nawrot12,
90-060 Łódź,
tel. 042 244 00 04,
dalej nazywana Graffmark.
3. Uczestnikami programu “Europunkty.pl” uprawnionymi do otrzymania nagród mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
4. Uczestnicy programu “Europunkty.pl” dokonując zakupów w oznaczonych punktach uzyskują znaczki/punkty za wydanie określonej kwoty pieniędzy lub zakup wskazanego produktu.
5. O warunkach uzyskania znaczków/punktów, w szczególności o wysokości kwoty, za którą jest przyznany znaczek/punkt (punkt 4 niniejszego regulaminu) decyduje firma wynagradzająca klientów za dokonywane zakupy. Graffmark nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.
6. Po zebraniu odpowiedniej ilości znaczków/punktów można je wymienić na produkty z katalogu, który jest udostępniony w wersji papierowej w punktach uczestniczących w programie lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.europunkty.pl
7. W katalogu przedstawiona jest również wartość znaczkowa/punktowa każdego produktu.
8. Wersja papierowa katalogu zawiera tylko wybraną część produktów. Pełny wybór nagród znajduje się na stronie internetowej www.europunkty.pl
9. Znaczki/punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
10. Realizacja nagród następuje w firmie/sklepie, w której klient dokonuje zakupów. Aby dokonać realizacji nagrody należy dostarczyć czytelnie wypełniony Formularz realizacji zamówienia nagród wraz z odpowiednią ilością znaczków/punktów
11. Dostawa nagród jest bezpłatna. Graffmark podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Polski.
12. Nagroda jest dostarczona do klienta w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.
13. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody za znaczki ciążą na uczestnikach programu.
14. Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, Graffmark zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
15. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.
16. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.
17. Zestaw nagród programu będzie ulegał rozszerzaniu. W chwili pojawienia się nowego katalogu, poprzedni katalog traci ważność, z tym że Graffmark dołoży wszelkich starań, aby w nowym katalogu znalazła się cała oferta produktowa z poprzednich katalogów.
18. Graffmark zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu “Europunkty.pl”. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych programu pod adresem: www.europunkty.pl
19. Czas trwania programu “Europunkty.pl” jest nieograniczony. Graffmark zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.europunkty.pl. Znaczki zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu a nie wymienione na nagrody przed zakończeniem tracą ważność.
20. Organizatorzy nie będą realizować nagród dla zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub niepodpisanych przez klienta.
21. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności przesłanych do Graffmark papierowych znaczków, Graffmark zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.